logo
+48 793 919 704    info@winotekamiasta.pl
Kategorie

Wyszukiwanie regionalne


Warunki korzystania

Regulamin i Polityka prywatności

1. Strona Internetowa winotekamiasta.pl przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat i są pełnoletnie.

2. Oświadczamy, że na stronie winotekamiasta.pl NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ.

3. Wszystkie produkty widoczne na stronie winotekamiasta.pl dostępne są wyłącznie w punktach sprzedaży alkoholu.

4. Każdy punkt sprzedaży napoi alkoholowych prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia.

5. Miejscem złożenia rezerwacji na wybrany produkt jest adres punktu sprzedaży alkoholu.

6. Złożona rezerwacja na wybrany produkt za pośrednictwem strony winotekamiasta.pl nie jest wiążąca, nie jest transakcją, umową, zamówieniem ani zakupem wybranego produktu.

7. Napoje alkoholowe widoczne na stronie winotekamiasta.pl mogą zostać sprzedane wyłącznie w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych i tylko z odbiorem własnym osobom pełnoletnim i wstanie trzeźwości oraz zgodnie z ustawą o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz zgodnie z regulaminem strony winotekamiasta.pl.

8. Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

9. Użytkownicy, którzy korzystają ze strony winotekamiasta.pl wyrażają zgodę na prezentacje napoji alkoholowych.

10. Użytkownicy akceptując regulamin oświadczają;
a) Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i jestem osobą pełnoletnią

b) Oświadczam, że zarezerwowany towar odbiorę osobiście w stanie trzeźwości.

11. Uprawnionymi do rezerwacji w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu , w tym do składania rezerwacji, ich akceptacji oraz do osobistego odbioru Towaru są wyłącznie osoby:

 1. pełnoletnie,

 2. trzeźwe w chwili składania rezerwacji i jego odbioru,

 3. którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,

Definicje

winotekamiasta.pl – strona internetowa prowadzona przez GrosNet.Sp. z.o.o jako miejsce prezentacji produktów.

GrosNet.Sp. z.o.o. - GROSNET spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Chmielewskiego 5B/0, 81-721 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000495371, REGON: 222019571, NIP: 5851467864

Profil klienta – Użytkownik, który po zalogowaniu się do Panelu zapoznaje się z Produktami-Towarami prezentowanymi przez GrosNet.Sp. z.o.o.

Punkt/y sprzedaży – Sklepy, które prowadzą współpracę partnerską z GrosNet.Sp. z.o.o. i na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia sprzedają prezentowane na stronie winotekamiasta.pl napoje alkoholowe.

Polityka Prywatności - Polityka Prywatności strony winotekamiasta.pl. udostępniona na stronie winotekamiasta.pl.

Regulamin - Niniejszy Regulamin.

Użytkownik – Osoba, która ukończyła 18 lat i jest pełnoletnia oraz spełniająca wszystkie warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne (§1)

1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy GrosNet.Sp. z.o.o i Użytkownikami oraz warunki i zasady korzystania ze strony, dostępnej w domenie www.winotekamiasta.pl.

2. Użytkownikami strony winotekamiasta.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. GrosNet.Sp. z.o.o. świadczy między innymi Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Użytkownicy oraz GrosNet.Sp. z.o.o. zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

Warunki świadczenia usług (§2)

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GrosNet.Sp. z.o.o. są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) logowanie za pomocą przeglądarki Internetowej akceptującej pliki typu cookie lub w przyszłości poprzez WebAPI (dla obu form dostępu do strony winotekamiasta.pl postanowienia niniejszego Regulaminu są takie same).


Zasady działania strony internetowej i odpowiedzialność (§3)

1. winotekamiasta.pl jest stroną internetową na której GrosNet.Sp. z.o.o. prezentuje produkty.

2. Dane zamieszczone przez GrosNet.Sp. z.o.o. na stronie winotekamiasta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Produkty prezentowane na stronie winotekamiasta.pl przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.

3. GrosNet.Sp. z.o.o. zamieszcza prezentacje Towarów na stronie winotekamiasta.pl poprzez:

a) dodanie produktu, wskazując cenę netto i brutto, formę płatności, adres punku sprzedaży i odbioru zarezerwowanych produktów oraz pozostałe niezbędne informacje.

4. Użytkownik posiadający aktywny Profil Użytkownika może dokonać rezerwacji Towaru na stronie winotekamiasta.pl poprzez linki „Rezerwuj z odbiorem własnym”, a następnie potwierdzić oświadczenia i wysłać rezerwację.

5. Użytkownik jest automatycznie powiadamiany o fakcie dokonania rezerwacji poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Panelu oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy utrzymywane w Panelu.

6. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo odstąpić od zrealizowania rezerwacji Towaru w przypadku jeśli:

a) W danym punkcie odbioru nie ma zarezerwowanego produktu

b) Użytkownik nie wzbudza zaufania GrosNet.Sp. z.o.o.,

7. GrosNet.Sp. z.o.o. przysługuje prawo do całkowitego anulowania rezerwacji produktu bez podania przyczyn nie ponosząc żadnych odpowiedzialności w szczególności prawnych i finansowych.

8. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo do zmiany funkcjonalności i wyglądu strony internetowej i mobilnej strony winotekamiasta.pl w każdej chwili i bez podania przyczyn.

9. GrosNet.Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony winotekamiasta.pl dla Użytkowników, w szczególności w przypadku prac konserwacyjnych oraz zdarzeń losowych.

10. GrosNet.Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki sprzętu i oprogramowania czy systemu Użytkownika oraz utratę, uszkodzenie jakichkolwiek danych Użytkownika w związku z korzystaniem ze strony winotekamiasta.pl.

Zasady rejestracji i korzystania ze strony winotekamiasta.pl (§4)

1. Ze strony winotekamiasta.pl mogą korzystać Użytkownicy, którzy po dokonaniu procedury rejestracji otrzymali dostęp do Panelu – Profilu użytkownika.

2. Rejestracji Użytkownika oraz działalności (wykonywanie praw i obowiązków) na stronie winotekamiasta.pl może dokonać tylko osoba posiadająca stosowne upoważnienie.

3. Procedurę rejestracji rozpoczyna wypełnienie formularza rejestracji on-line z obowiązkowymi danymi: Imię lub nazwa firmy, Adres siedziby firm (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), Adres e-mail, Miasto, Kod pocztowy, Województwo, Nr Telefonu, Numer NIP, Nazwa użytkownika, Hasło

4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika oraz pozytywnej weryfikacji danych w nim zawartych przez GrosNet.Sp. z.o.o., nastąpi wysłanie na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomości, zawierającej potwierdzenie rejestracji lub też odrzucenie wniosku o korzystanie ze strony winotekamiasta.pl. Z chwilą wysłania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji dochodzi pomiędzy podmiotem dokonującym Rejestracji a GrosNet.Sp. z.o.o do zawarcia umowy na korzystanie ze strony winotekamiasta.pl zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Po potwierdzeniu Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do „Profilu klienta” - Panelu.

5.GrosNet.Sp. z.o.o dokonuje weryfikacji danych dostarczonych przez dokonujących Rejestracji pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym.

6. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy danymi z formularza rejestracji a stanem faktycznym, GrosNet.Sp. z.o.o ma prawo odmówić nadania dostępu do Profilu - Panelu. GrosNet.Sp. z.o.o może rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć Panel lub zablokować Panel, jeżeli niezgodność pomiędzy danymi z formularza rejestracji a stanem faktycznym ujawni się po nadaniu dostępu do Profilu - Panelu.

7. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w Panelu aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu.

8. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik, który posiada „Profil klienta” jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować je, wypełniając formularz „Informacje o firmie” dostępny w Panelu użytkownika, w sekcji Moje konto, na stronie winotekamiasta.pl.

9.Użytkownikowi nie wolno korzystać z Profili - Paneli innych Użytkowników.

10. Hasło dostępu do każdego Profilu - Panelu jest poufne i może być udostępniane przez Użytkownika wyłącznie osobom posiadającym umocowanie do podejmowania czynności w imieniu tego Użytkownika.

11. Dostęp do Profilu - Panelu oraz login Użytkownika nie są zbywalne.

12. GrosNet.Sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Profilu - Panelu Użytkownika albo blokady Profilu - Panelu w przypadkach wskazanych wprost w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub z innych powodów, mających negatywny wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo strony winotekamiasta.pl lub innych Użytkowników, a także zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i usunięcia Profilu - Panelu Użytkownika albo blokady Profilu - Panelu bez konieczności podania przyczyn nie ponosząc żadnych konsekwencji w szczególności prawnych i finansowych.

13. GrosNet.Sp. z.o.o nie ponosi żadnych odpowiedzialności i konsekwencji w szczególności prawnych i finansowych za korzystanie przez Użytkowników ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.winotekamiasta.pl

14. Użytkownik ponosi wszystkie koszty podłączenia jego systemu do strony winotekamiasta.pl. w każdej postaci, koszty zmiany sposobu podłączenia do strony winotekamiasta.pl., koszty używania Internetu oraz zakupu i konserwacji sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do korzystania ze strony winotekamiasta.pl.

15. GrosNet.Sp. z.o.o nie pokrywa i nie ponosi żadnych kosztów wynikających ze współpracy lub zakończenia współpracy z Użytkownikami.

Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem – Profil klienta (§5)

1. Umowa na korzystanie z winotekamiasta.pl może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem, który posiada „Profil klienta” umowę na korzystanie ze strony winotekamiasta.pl bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy oświadczenia strony wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa Regulamin oraz bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po wysłaniu przez GrosNet.Sp. z.o.o. wiadomości e-mail na adres wskazany i utrzymywany w Profilu - Panelu. Począwszy od tego dnia GrosNet.Sp. z.o.o. ma prawo usunąć Profil klienta - Panel Użytkownika.

3. Użytkownikowi, który posiada „Profil klienta” przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowania 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje na mocy oświadczenia strony wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: info@winotekamiasta.pl z podaniem Nazwy Loginu, Nazwy firmy, Adresu siedziby firmy i numreu NIP. Rozwiązanie umowy następuje po 14 dniach od otrzymania wiadomości e-mail dostarczonej GrosNet.Sp. z.o.o.

4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika, który posiada „Profil klienta” z obowiązku dokonania rozliczeń lub wypełnienia zobowiązań względem GrosNet.Sp. z.o.o. , których zobowiązał się on przed wypowiedzeniem umowy.

5. Strony zgodnie ustalają, że Użytkownik, który posiada „Profil klienta” nie będzie żądał, rościł żadnych pretensji, odszkodowania, kar finansowych od GrosNet Sp. z.o.o w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

Reklamacje i zwrotu zarezerwowanego towaru (§6)

1. Złożona rezerwacja na wybrany produkt za pośrednictwem strony winotekamiasta.pl nie jest wiążąca, nie jest transakcją, umową, zamówieniem ani zakupem wybranego produktu.

2. Reklamacja i zwrot produktów, które Użytkownik zarezerwował na stronie winotekamiasta.pl odbywa się w punkcie sprzedaży, w którym Użytkownik osobiście kupił produkty.

3. GrosNet.Sp. z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które Użytkownik kupił w punktach sprzedaży oraz za procedury reklamacji i zwrotu, które stosuje punkt sprzedaży.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa (§7)

Zapewnienie prywatności naszym użytkownikom to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne.

Kto jest operatorem strony internetowej i administratorem Twoich danych osobowych?

Operatorem strony internetowej http://www.winotekamiasta.pl/ i administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej jest GrosNet sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Alfonsa Chmielewskiego 5 B, 81-721 Sopot wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000495371, NIP: 5851467864, REGON: 222019571

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
adres e-mail: info@winotekamiasta.pl
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GrosNet sp. z o. o. ul. Chmielewskiego 5 B/0 81-721 Sopot.

Na Twoje pytania Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowie najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 20 dni.

Jak uzyskaliśmy Twoje dane?
Gdy Korzystasz z naszych usług pozyskujemy i gromadzimy różne informacje, w tym dane osobowe. Informacje pozyskujemy:

 • z wszystkich formularzy, które dobrowolnie wypełniasz,

 • z treści, które nam dobrowolnie udostępniasz,

 • z treści, które tworzysz, przesyłasz i otrzymujesz,

 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl

 • za pośrednictwem plików cookies (tzw. "ciasteczka"),

Powyższe informacje pozyskujemy przede wszystkim w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem, dostępnym w ramach strony internetowej. Informacje pozyskujemy również w celu kontaktu z Tobą i zwiększania bezpieczeństwa strony internetowej.

Przekazywane dane i informacje w formularzach

1. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach.

2. Podczas rejestracji przekazujecie nam Państwo następujące dane osobowe w ramach formularza rejestracji on-line: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Adres siedziby firm (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), Adres e-mail, Miasto, Kod pocztowy, Adres dostawy zamówień, Województwo, Nr Telefonu, Numer NIP, Nazwa użytkownika.

3. Strona Internetowa w miarę potrzeby może prosić Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż podane powyżej. Dane będą każdorazowo zbierane za pośrednictwem formularza i będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

4. Podane przez Ciebie dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w regulaminie i polityce prywatności jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług określonych w Regulaminie lub wynika z funkcji konkretnego formularza.

6. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jeżeli nie udzielono na to uprzedniej zgody, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK)

8. Twoje dane osobowe udostępniamy jeżeli obowiązek bądź możliwość ich ujawnienia wynika ze stosownych przepisów prawa bądź decyzji organów, które nas wiążą. Dane osobowe udostępniamy więc w szczególności na żądanie instytucji państwowych, w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im, czy też w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

9. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez nas do dnia w którym upłynęły 2 lata od usunięcia Twojego Profilu – w przypadku danych podawanych w Formularzu rejestracyjnym lub do chwili zakończenia procesu, na potrzeby którego były zbierane – w przypadku danych podawanych w pozostałych Formularzach.

10. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

11. Możesz skopiować dane osobowe zapisane w Twoim Profilu Użytkownika.

12. Masz prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to może być realizowane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Zależy nam na tym, żebyś zgłaszał nam wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej winotekamiasta.pl. Wszelkie zapytania będziemy rozpatrywać niezwłocznie. Jesteś także uprawniony do wniesienia skargi w tym zakresie do organu nadzorczego.

14. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednia poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłaszamy ten fakt organowi nadzorczemu.

15. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail info@winotekamiasta.pl lub rodo@winotekamiasta.pl .Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Ciebie zidentyfikować.

Informacja o plikach cookies.

 1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • Utrzymania sesji Użytkownika na stronie internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 • Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

 • W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej,

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej winotekamiasta.pl

 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics,

 • W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania,

 • Czas wysłania odpowiedzi,

 • Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 • Informacje o przeglądarce Użytkownika,

 • Informacje o adresie IP,

 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,

 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania strony internetowej.

Od czasu do czasu zmieniamy niniejszą Politykę Prywatności. Pragniemy jednak podkreślić, że Twoje prawa wynikające z tej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli zmiany są istotne, powiadamiamy o nich e-mailem.

Zmiana Regulaminu (§8)

GrosNet.Sp. z.o.o. może zmienić Regulamin oraz Załączniki i umowy będące integralną częścią Regulaminu oraz funkcjonalności strony winotekamiasta.pl wpływające na Regulamin w dowolnym czasie bez konieczności informowania o tych zmianach Użytkowników. Zmieniony Regulamin dotyczy wszystkich procesów na stronie winotekamiasta.pl. Brak akceptacji Regulaminu stanowi rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony winotekamiasta.pl (§9)

1. Użytkownik może złożyć reklamację, drogą elektroniczną na e-mail: info@winotekamiasta.pl lub pisemnie, podając Imię i nazwisko lub nazwę firmy, login oraz opis reklamacji.

2. W przypadku wątpliwości co do treści reklamacji Użytkownik ma obowiązek doprecyzowania reklamacji.

3. Reklamacja jest rozpatrywana w czasie 14 dni od momentu złożenia jej w prawidłowy sposób i formie.

4. GrosNet sp.z.o.o może nie uznać reklamacji bez podania przyczyn.

Postanowienia końcowe (§10)

1. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

2. Prawem właściwym dla umów pomiędzy GrosNet.Sp. z.o.o. a Użytkownikami na korzystanie ze strony winotekamiasta.pl jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GrosNet.Sp. z.o.o. będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby GrosNet.Sp. z.o.o.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Copyright ©2011 winotekamiasta.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu
i polityki prywatności